นอนหลับในเวลางาน ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไหม ?

กรณีนี้เราจะต้องมาดูกฎหมายแรงงาน มาตรา119 ข้อ 4 ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด

การพิจารณาโทษว่าร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง อาจจะต้องพิจารณาข้างต้น อาทิเช่น

1.ความสำคัญของแต่ละตำแหน่ง หรือลักษณะงาน เช่น พนักงานควบคุมเครื่องจักรซึ่งมีความอันตราย หรือลักษณะงานที่ต้องดูแลทรัพย์สิน หรือเฝ้าระวังเหตุ

2.บริษัทได้รับความเสียหายอย่างไร และผลลัพธ์ร้ายแรงยังไง

3.เจตนาของพนักงาน จงใจให้เกิด หรือเกิดจากความประมาท

ในบางครั้งเหตุยังไม่เกิดบริษัทอาจจะเรียกพนักงานเพื่อดำเนินการตักเตือนเป็นขั้นตอนตามข้อบังคับของบริษัท ก็ย่อมทำได้ เพราะเหตุยังไม่เกิดบริษัทยังไม่ได้รับความเสียหาย หากในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่ตักเตือนเลย และให้ออกจากการทำงานเลย ระวังจะโดนฟ้องเรื่องของเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับ จะไม่มีข้อพิพากเลยหากเรานึกถึงใจเขาใจเรา และความเป็นธรรมนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *