มาทำงานสายหักเงินได้จริงหรือ ?

หักค่าจ้างจากการมาทำงานสาย ซึ่งก็น่ามีเพื่อนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเพื่อนๆ HR น่าจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยผ่านมาบ้าง โดยบางบริษัทก็มีกฎออกมาอย่างเช่น หากมาทำงานสาย 15 นาที จะหักค่าจ้างครึ่งงวัน หรือบางบริษัทก็ให้หักนาทีที่มาทำงานสายโดยหักตามจริง ซึ่งท่านก็คงมีคำถามที่อยู่ในใจว่า “มาสายเนี่ย มันสามารถหักเงินเดือนได้จริงหรือ” ในวันนี้ I AM HR มาจะไขประเด็นเหล่านี้ให้กระจ่างกัน

หากเราหยิบยกมาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่หักเพื่อ… แต่ก็ไม่มีระบุถึงเรื่องหักค่าจ้างจากการมาทำงานสาย ซึ่งก็ทำให้เห็นว่านายจ้างหรือบริษัทเองก็ไม่สามารถนำที่จะหักค่าจ้างหรือเงินจากการมาทำงานสายได้เลย

แต่ I AM HR ก็ได้หาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มีบางเอกสารระบุที่สามารถให้ นายจ้างหรือบริษัท จ่ายค่าจ้างเท่ากับลูกจ้างมาทำงานจริง ซึ่งมีเอกสารจากแหล่งที่มาของหนังสือกองนิติการ ที่ รง.0504/002110 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ประเด็นหารือเรื่อง การหักค้าจ้างกรณีพนักงานมาทำงานสาย จากความคิดเห็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้

ตัวอย่างเช่น นายชัย ได้รับค่าจ้างวันละ 191 บาท มาทำงานสาย 6 นาที บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้นายชัยเท่ากับ 7 ชั่วโมง 54 นาที เป็นเงิน 188.61 บาท จังหวัดสมุทรสาครเห็นว่า กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ได้หักค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 แต่เป็นการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่างตอบแทนเพราะเมื่อพนักงานมาทำงานสาย บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างเท่ากับลูกจ้างมาทำงานจริง จึงไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติมาตรา 76 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กล่าวโดยสรุปให้เราใช้หลักการ “จ่ายเท่ากับลูกจ้างมาทำงานจริง” หรือที่เราใช้คำว่า “No work No pay” คือมาทำงานได้กี่ชั่งโมงกี่นาที นายจ้างหรือบริษัทก็จ่ายเท่าที่ทำงาน หากพนักงานมาทำงานสายเป็นจำนวน 10 นาที นายจ้างหรือบริษัทก็สามารถที่จะไม่จ่ายค่าจ้างจำนวน 10 นาทีนั้นได้ ดังตัวอย่างที่ I AM HR หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆ เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่านายจ้างหรือบริษัทจะไม่จ่ายค่าจ้างของจำนวนที่สาย แต่หากจะต้องให้พนักงานยอมรับว่า มาทำงานสายจริงๆ เช่น ก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเงินเดือน ก็สรุปจำนวนที่สายไม่รัยค่าจ้างให้พนักงานรับทราบและลงนามยินยอมนั้น เพื่อให้เกิดการลดข้อพิพากที่ยืดยาวในอนาคต

ถึงอย่างไรหากนายจ้างหรือบริษัทจะดำเนินการนโยบายสายไม่รับค่าจ้างรวมถึงบทลงโทษตามข้อบังคับบริษัท ก็ควรทำเป็นประกาศให้ชัดเจน มีการสื่อสารที่ดีให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *