Section 1 : งานวางระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์
Section 2 : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำองค์กร

วางระบบประวัติพนักงาน, ลงเวลา, ลางาน, เงินเดือน ในรูปแบบ Online ทางเราใช้ Web Application สามารถเข้าใช้งานจากที่ไหนก็ได้