Section 1 : งานวางระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์
Section 2 : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำองค์กร